Teisinė informacija

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau - Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Rimo Ramono Įmonė (toliau - Pardavėjas) teisės ir pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu gloomis.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos. Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Vartotojų teisių gynimo įstatymu, elektroninės prekybos direktyva ir kitais poįstatyminiais aktais.
1.2. Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis sutinka registruodamasis į internetinės parduotuvės gloomis.lt svetainę.
1.3. Registruotis ir pirkti prekes internetinėje parduotuvėje gloomis.lt turi teisę išimtinai tik:
1.3.1. Juridiniai asmenys;
1.3.2. Veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.3. Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.

1.4. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remdamasis šių Taisyklių 1.3. punktu, turi teisę registruotis ir pirkti prekes internetinėje parduotuvėje gloomis.lt.


2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Prieš pirkdamas internetinėje parduotuvėje gloomis.lt Pirkėjas privalo užsiregistruoti internetinės parduotuvės svetainėje. Registruodamasis Pirkėjas turi įvesti savo vardą, pavardę, gimimo datą, el. pašto adresą ir slaptažodį.
2.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.
2.3. Pirkėjas taip pat privalo nurodyti teisingus savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį), kurie būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.
2.4. Registracijos anketoje Pirkėjas gali pasirinkti, jeigu nori, kad jam būtų siunčiami Pardavėjo pranešimai ar pasiūlymai. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.

2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.


3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje gloomis.lt, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį (toliaus – Prekių krepšelis), paspaudžia nuorodą „PATVIRTINU UŽSAKYMĄ“.
3.2. Sudarius Pirkimo – pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos tiek Pirkėjui ir Pardavėjui ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
3.3. Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos gloomis.lt duomenų bazėje.


4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje gloomis.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su internetine parduotuve gloomis.lt, pranešdamas Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos), išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus.
4.3. 4.2. punktuose aptarta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.
4.4. 4.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.
4.5. Užsakyto ir suformuoto Prekių krepšelio anuliavimas ar koregavimas galimas tik, kol prekės nėra išsiųstos (pasirinkus pristatymo būdą per siuntų gabenimo įmonę). Nepaisant to, kad Pirkėjui tam tikrais atvejais negalima atšaukti, anuliuoti ar koreguoti užsakytų Prekių krepšelį, Pirkėjui lieka teisė atsisakyti sutarties ir Prekes grąžinti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.


5. Pardavėjo teisės
5.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti internetinės parduotuvės gloomis.lt darbo stabilumui ir saugumui, pažeidžia kitus 6 punkte paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis internetine parduotuve gloomis.lt. Įskaitant, bet neapsiribojant nevykdyti Pirkėjo užsakymų, ir/arba patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
5.2. Kai Pirkėjui apmokėjus už prekes ir jų pristatymą, nepavyksta susisiekti su Pirkėju per nurodytą terminą pagal pasirinktą pristatymo būdą, tuomet užsakymas yra atšaukiamas ir grąžinamas atgal į gloomis.lt.


6. Pirkėjo įsipareigojimai
6.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
6.2. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

6.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys, pateikti registracijos formoje, Pirkėjas privalo juos atnaujinti nedelsiant.
6.4. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiems asmenims savo prisijungimo prie internetinės parduotuvės gloomis.lt duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti gloomis.lt raštu (elektroniniu paštu). gloomis.lt neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės interneto parduotuvės administratoriui pakeisti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Tokiu atveju gloomis.lt turi teisę manyti, kad veiksmus interneto parduotuvėje atliko Pirkėjas.
6.5. Internetinės parduotuvės gloomis.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių, bei sąlygų, aiškiai nurodytų internetinės parduotuvės informacijos skiltyse, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.


7. Pardavėjo įsipareigojimai
7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis gloomis.lt internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje gloomis.lt skelbiamos sąlygos.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją.
7.4. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje gloomis.lt įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo - pardavimo sutartį, prieš tai informuodamas Pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę, Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.

7.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2 punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.4 punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, skaičiuojamas nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.


8. Prekių kainos
8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme gloomis.lt nurodomos šalyje cirkuliuojančia valiuta. Pardavėjas yra PVM mokėtojas. PVM įtrauktas į kainą, patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis.


9. Atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai
9.1. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes šiais būdais:
9.1.1. Per atsiskaitymo partnerio sistemą paysera.lt:
9.1.1.1. El.bankininkystė: „Swedbank“, „SEB“, „DnB“, „Nordea“, „Danske Bank“, „Citadele“, „Medicinos bankas“, „Šiaulių bankas“, „Lietuvos Kredito Unijos“;
9.1.2. Per atsiskaitymo partnerio sistemą PayPal;
9.1.3. Banko pavedimu į nurodytą banko sąskaitą;
9.2. Pirkėjas įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
9.3. Neapmokėjus užsakymo jis yra šalinamas iš sistemos po 24 valandų.


10. Prekių pristatymas
10.1. Pirkėjas, įsigydamas prekes internetinėje parduotuvėje gloomis.lt, pasirenka prekių pristatymo būdą: prekių pristatymo paslaugą.
10.2. Prekių pristatymo paslauga:
10.2.1. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą (įskaitant pašto kodą) ir telefono numerį;
10.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;

10.2.3. Pristatymo mokestis Lietuvoje pasirinkus pristatymą per Lietuvos paštą – nuo 1,5 Eur + PVM; Prekių atsiėmimas „Rimo Ramono įmonės“ parduotuvėje - nemokamas. Pristatymo kaina taikoma vienam užsakymui. Pardavėjas turi teisę taikyti nuolaidas pristatymui.
10.2.4. Prekių atsiėmimas „Rimo Ramono įmonės“ parduotuvėje:
10.2.4.1. Atsiėmimas galimas adresu: M.K. Čiurlionio g. 111, Druskininkai, LT-66161, Lithuania;
10.2.4.2. Atsiėmimas vykdomas I-V 7.00 - 18.00, VI 7.00 - 16.00, VII 7.00 - 14.00, jeigu kitaip nenurodyta prekių aprašymuose;
10.2.4.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes atsiimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats atsiimti negali, Pirkėjas gali laisva forma raštu įpareigoti kitą asmenį atsiimti prekes.
10.2.4.4. Prekių atsiėmimas gloomis.lt biure yra nemokamas.
10.2.5. Pristatymo mokestis Lietuvoje pasirinkus pristatymą per DPD gyventojams – nuo 4,5 Eur + PVM.
10.2.6. Pristatymo mokestis Lietuvoje pasirinkus pristatymą per DPD įmonėms – nuo 4 Eur + PVM.
10.2.7. Pirkėjas tikslią prekių pristatymo mokesčio sumą matys prieš patvirtindamas užsakymą. Po užsakymo patvirtinimo prekių pristatymo mokesčio dydis nebus keičiamas.
10.2.8. Pirkėjui pasirinkus 10.2.7. punkte nurodytą būdą, prekes privaloma atsiimti per 14 darbo dienų nuo pranešimo gavimo apie užsakymo mokėjimo patvirtinimą „Payment accepted“.

10.3. Prekių pristatymo terminai pateikiami prekių aprašymuose ir/arba prie pristatymo būdo. Jie preleminarūs ir gali būti keičiami. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.
10.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
10.5. Gavęs prekes Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę (ar nėra pažeista išorinė pakuotė) bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę. Jeigu Pirkėjas priėmęs siuntą pastebi prekių neatitikimą, gamyklinį broką ar kitus prekių defektus, apie tai nedelsiant informuoja Pardavėją. Pasitvirtinus skundui dėl netinkamos prekių kokybės Pirkėjui grąžinus netinkamos kokybės prekes, Pirkėjui per 14 (keturiolika) darbo dienų yra grąžinami pinigai už prekę, grąžinimo išlaidas padengia Pardavėjas. Pirkėjai pasiėmę siuntas iš LP express siuntų savitarnos terminalų ir pastebėję neatitikimus apie tai privalo nedelsiant informuoti gloomis.lt.

10.6. Pirkėjas savo nuožiūra negali keisti prekių pristatymo adreso kai siunta yra išvežta. Jeigu pristatymo vieta yra pakeičiama asmeniškai tariantis su kurjeriu ar kita pristatymą teikiančia tarnyba, Pardavėjas neatsako už siuntų pristatymo termino vykdymą bei turi teisę papildomai apmokestinti Pirkėją už patirtas papildomas išlaidas dėl savavališko kliento pristatymo adreso pakeitimo esant išsiųstai siuntai. (Patirtos išlaidos gali būti padengiamos, išrašant papildomą sąskaitą Pirkėjui, arba išskaičiuojamos iš grąžinamų prekių sumos).
10.7. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kievienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo kompiuterio monitoriaus ypatybių.
10.8. Sąlygos, jų pakeitimai, papildymai ir atnaujinimai pateikiami
Pristatymo informacijoje.

10.9. Jei viename užsakyme yra užsakomos prekės su skirtingais pristatymo terminais, tokiu atveju visam užsakymui yra taikomas ilgesnis pristatymo terminas.


11. Prekių kokybė, garantijos
11.1. Kiekvienos internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme, pateikiamame internetinėje parduotuvėje gloomis.lt.
11.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje gloomis.lt esančios prekės spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
11.3. Pardavėjo parduodamoms prekėms galioja teisės aktuose nustatyta tokių prekių kokybės garantija. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose.

12. Prekių grąžinimas ir keitimas

12.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
12.2. Norėdamas grąžinti prekę (-es), vadovaudamasis 12.1 punktu, Pirkėjas turi užpildyti prekių gražinimo/keitimo dokumentą, kurį Pirkėjas gauna pateikęs laisvos formos prašymą el. paštu.
12.3. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

12.3.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
12.3.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
12.3.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);

12.3.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
12.3.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį dokumentą (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą grąžinimo dokumentą;
12.3.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;
12.3.7. Sumokėtas prekių grąžinimo mokestis negrąžinamas;
12.3.8. Prekių grąžinimas vykdomas siunčiant registruotų paštu ir/arba gloomis.lt biure.
12.3.9. Prekių grąžinimas vykdomas per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos;

12.4. Pirkėjui sumokėti pinigai grąžinami bankiniu pavedimu į Pirkėjo banko sąskaitą, per 14 darbo dienų, nuo grąžinamos prekės ir grąžinimo dokumentų gavimo dienos.
12.5. Jei dėl Pirkėjo kaltės (savavališkai pakeistas pristatymo adresas, sutartas pristatymas kitą dieną, klaidingai nurodyti duomenys ir pan.) siunta jam buvo pristatyta ne kitą darbo dieną, siuntos pristatymo data, nuo kurios skaičiuojamas prekėms grąžinti ar keisti leistinas terminas, bus laikoma kita darbo diena po siuntos išsiuntimo.
12.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 12.3. punkte nustatytų prekių grąžinimo terminų ir sąlygų. Pirkėjo grąžinamos prekės bus įvertintos, ar gaminiai grąžinti laikantis aukščiau nurodytų sąlygų. Jei sąlygų buvo nesilaikoma, pinigai grąžinami nebus. Dėl prekės pristatymo ar atsiėmimo tokiais atvejais bus tariamasi individualiai.
12.7. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis per protingą terminą.
12.8. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, įskaitant ir kainą už pristatymą.

12.9. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą akcijos metu, grąžinama už prekę sumokėta suma (po nuolaidos).
12.10. Jei pirkimo metu pirkėjui buvo pritaikytas nemokamas pristatymas, prekės (-ių) grąžinimo atveju iš bendros pirkėjo sumokėtos sumos (jei ji nebetenkina nemokamo pristatymo sąlygų arba grąžinamas visas užsakymas) išskaičiuojamos siuntimo išlaidos pagal tuo metu galiojusius pristatymo tarifus.

12.11. Jei pristatant prekes, dėl kliento kaltės pardavėjas patirs papildomas pristatymo išlaidas, prekių grąžinimo ar keitimo atveju pardavėjas turi teisę išskaičiuoti patirtą žalą iš grąžintinos sumos.


13. Atsakomybė
13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
13.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie internetinės parduotuvės gloomis.lt.
13.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą ir/arba perdavimą tretiesiems asmenims. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.
13.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
13.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.
13.6. Jei Pardavėjo gloomis.lt internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.


14. Rinkodaros priemonės ir informacija
14.1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada keisti jų sąlygas, jas nutraukti.
14.2. Specialios tam tikrų Pardavėjo inicijuojamų akcijų sąlygos, būdingos tik toms konkrečioms akcijoms, apibrėžiamos šių akcijų komunikacinėse priemonėse.
14.3. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

14.4. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų ar Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.


15. Baigiamosios nuostatos
15.1. gloomis.lt pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.
15.2. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis.
15.3. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.
15.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme pagal Pardavėjo buveinės vietą.
15.5. Šioms prekių pirkimo – pardavimo Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
15.6. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.


Sutinku

Kad svetainė veiktų tinkamai, kartais į jūsų įrenginį ji įrašo vadinamuosius slapukus. Jei sutinkate spauskite mygutką "SUTINKU".